I. Zasady ogólne

 1. W niniejszym dokumencie zostały określone zasady korzystania z portalu pod adresem www.pixeldruk.com.pl zwanego w dalszej części PIXEL Druk.
 2. Właścicielem i administratorem PIXEL Druk jest PIXEL Druk Bożena Brzyska, z siedzibą w Leżajsku przy ul. Sandomierskiej 75, zwanym w dalszej części Drukarnią. 
  Drukarnia posiada następujące dane identyfikacyjne:
 • NIP: 7343280095
 • REGON: 364263045

Pełnoprawnym użytkownikiem serwisu, zwanym w dalszej części Klientem może zostać wyłącznie zarejestrowana w systemie:

 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań
 • osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową

Dokonanie rejestracji w PIXEL Drukl jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przyjęcie uregulowań niniejszego dokumentu  oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jak również zgodnie z obecnymi wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Podane dane osobowe przy rejestracji oraz w trakcie procesu zamawiania produktu są przetwarzane bez osobnej zgody klienta wyłącznie dla celów realizacji złożonego zamówienia czyli dla: wystawienia faktury, przesłania informacji o statusie realizacji zamówienia, kontaktu telefonicznego lub mailowego związanego z realizacją zamówienia oraz przesłania wyrobu gotowego pod wskazany adres. Wykorzystanie przekazanych PIXEL Druk danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej wymaga wyrażenia zgody przez Klienta. Zgoda ta nie jest obligatoryjna i może być w każdej chwili przez Klienta wycofana.  Na stronie www.pixeldruk.com.pl w zakładce Moje konto znajdują się proste narzędzia informatyczne przydatne do wyrażania przez Klienta swojej woli wobec danych osobowych przekazanych PIXEL Druk.

II. Rejestracja i logowanie

 1. Podstawowa oferta handlowa PIXEL Druk jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu bez konieczności rejestracji i logowania się do PIXEL Druk.
 2. W celu pierwszego zalogowania się należy dokonać procedury rejestracji.
 3. Rejestracja w systemie PIXEL Druk jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.Rejestracja w systemie PIXEL Druk oznacza akceptację regulaminu portalu
 4. Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie Newslettera.
 5. Rejestracja w systemie PIXEL Druk oznacza akceptację regulaminu portalu
 6. Po zalogowaniu się, Klient ma możliwość zmiany używanego hasła. W tym celu winien skorzystać z funkcjonalności „Zmień hasło”, dostępnej w zakładce "Moje dane".
 7. W wypadku zapomnienia hasła, Klient ma możliwość uzyskania nowego hasła. w tym celu winien skorzystać z funkcjonalności „Przypomnij hasło” dostępnej w oknie logowania.
 8. Po zalogowaniu się do PIXEL Druk, Klient ma dostęp do swoich danych i złożonych zamówień.
 9. Po zalogowaniu się do PIXEL Druk, Klient ma także dostęp do narzędzi umożliwiających wyrażenie woli w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - zakładka  "Moje konto"

III. Zamawianie produktów

 1. Warunki sprzedaży, podane na stronie internetowej www.pixeldruk.com.pl dotyczą wyłącznie zamówień dokonywanych za pośrednictwem tej strony. Warunki sprzedaży dla zamówień realizowanych innymi kanałami sprzedaży są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia.
 2. Zamawianie produktów poligraficznych dostępnych w ofercie sklepu PIXEL Druk odbywa się poprzez umieszczenie wybranego produktu (lub kilku produktów) w koszyku. Produkty niestandardowe można zamówić po uprzednim kontakcie z naszym Biurem Obsługi Klienta.
 3. Każdy produkt wystawiony w serwisie ma określone parametry techniczne, cenę brutto oraz maksymalne terminy realizacji. Parametry techniczne, ceny netto i brutto oraz terminy realizacji produktów niestandardowych uzgadniane są indywidualnie w kontakcie z Biurem Obsługi Klienta. Ważność przedstawionej na produkt niestandardowy oferty wynosi 14 dni.
 4. Zamawiając dany produkt Klient akceptuje zarówno ustalenia niniejszego dokumentu, jak również parametry techniczne, cenę i terminy realizacji, o których jest mowa w punkcie powyżej.
 5. Proces zamawiania poszczególnych produktów odbywa się poprzez czynność dodawania ich do koszyka. Jedno zamówienie może obejmować dowolną ilość produktów.
 6. Na tym etapie Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia części lub całości produktów złożonych w koszyku.
 7. Produkty niezamówione, a pozostawione przez Klienta w koszyku będą usuwane przez system, po okresie 7 dni roboczych.
 8. W trakcie tego procesu Klient ma na bieżąco podgląd wybranych produktów wraz z ich ceną i parametrami technicznymi oraz aktualną kwotą koszyka.
 9. Po naciśnięciu klawisza „Zamów” Klient dokonuje wyboru formy płatności.
 10. Zamówienia złożone ale nieopłacone, do których Klient nie dostarczył plików produkcyjnych, po upływie 14 dni zostaną automatycznie anulowane. 
 11. Warunkami niezbędnymi do skutecznego przyjęcia przez PIXEL Druk zamówienia Klienta są:
 • Rejestracja w systemie przed pierwszym logowaniem
 • Zalogowanie się do systemu
 • Złożenie zamówienia
 • Przesłanie poprawnych, zgodnych z zamówieniem plików produkcyjnych
 • Zaakceptowanie plików przez PIXEL Druk.

IV. Płatności

 1. Klient ma do wyboru trzy rodzaje płatności.
 • Przelew bankowy
 • Płatność za pośrednictwem platformy Payu.pl
 • Gotówką w kasie, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia 

Płatność „Gotówką w kasie” realizowana po uruchomieniu procesu realizacji zlecenia, możliwa jest jedynie dla zleceń, których wartość brutto nie przekracza kwoty 500 PLN. Przy należności regulowanej w formie Przedpłaty nie ma ograniczeń co do kwoty zlecenia. Na dokonaną płatność Drukarnia wystawia fakturę w formie elektronicznej na adres Klienta podany przy rejestracji, bądź opcjonalnie na inny adres wskazany przez Klienta w procesie zamawiania. Dokonując zamówienia w systemie PIXEL Druk, Klient wyraża automatycznie zgodę na otrzymywanie faktury, korekty faktury, duplikatu w formie elektronicznej. W wypadku wyboru płatności za pośrednictwem platformy Payu.pl system przekierowuje Klienta automatycznie na tą platformę. Klient może anulować zamówienie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików produkcyjnych. Klient, który opłacił anulowane zamówienie Przelewem bądź poprzez platformę Payu.pl otrzyma zwrot zapłaconej wartości, pomniejszonej o koszty administracyjne wynikające z czynności i opłat jakie Drukarnia poniosła poprzez rozpoczęty już proces realizacji zlecenia. Koszty administracyjne wynoszą 20,00 brutto Drukarnia wystawi fakturę korygującą  anulującą zamówienie a uwzględniającą jednocześnie koszty administracyjne. Klient otrzyma pocztą elektroniczną, na e-maila wskazanego przy rejestracji, informację o wskazaniu rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot nadwyżki. Czas realizacji zwrotu maksymalnie do 14 dni. Zamówiony zgodnie z punktem III towar, dostarczony do Klienta na warunkach płatności „Gotówką w kasie", a nie podjęty pozostaje do odbioru w siedzibie Drukarni, zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „Płatność przelewem”, (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie Klient) i podlega procedurze dochodzeniowej, tak jak usługi zrealizowane. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze. Po zadeklarowaniu formy płatności Klient dokonuje wybory formy dostawy.

V. Dostawa

 1. Klient ma do wyboru dwie formy dostawy:
 • Kurierem pod wskazany w zamówieniu adres
 • Odbiór własny w siedzibie Drukarni.
 1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 1. Aktualny wykaz stawek za wysyłkę kurierską znajduje się w zakładce "Jak zapłacić".
 2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za działalność żadnej z firm logistycznych.

VI. Terminy realizacji

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 2. Terminy realizacji zlecenia są określone dla każdego produktu indywidualnie i obejmują wyłącznie dni robocze.
 3. Niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do terminu realizacji zamówienia
 4. Za rozpoczęcie naliczania terminu realizacji zamówienia uznaje się dzień roboczy, w którym do godziny 23.59 spełnione zostały następujące warunki:
 • zostało przez Klienta złożone zamówienie za pośrednictwem PIXEL Druk
 • zostały przesłane przez Klienta za pośrednictwem PIXEL Druk, prawidłowo przygotowane i zgodne z zamówieniem, pliki produkcyjne,
 • płatność za zlecenie została zaksięgowana na koncie Drukarni (nie dotyczy płatności gotówką przy odbiorze)
 • otrzymane pliki produkcyjne zostały zaakceptowane przez PIXEL Druk.

Za termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się dzień przekazania przedmiotu zamówienia firmie kurierskiej, bądź (w wypadku odbioru osobistego z siedziby Drukarni), dzień zawiadomienia Klienta drogą emailową, o możliwości dokonania tego odbioru.

VII. Pliki produkcyjne

 1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość przygotowania plików produkcyjnych przez Klienta i ich zgodność ze zleceniem. Po otrzymaniu pliki są poddawane weryfikacji automatycznej, w której system sprawdza jedynie zgodność podstawowych parametrów pliku w stosunku do złożonego zlecenia, takich jak ilość i format netto i brutto stron. Pozostałe parametry są przez system automatycznie konwertowane na potrzeby druku offsetowego, bez weryfikacji skutków tej konwersji. 
 2. Klient może odpłatnie zlecić Drukarni dokonanie pełnej weryfikacji zgodności przygotowania plików z zasadami obowiązującymi dla druku offsetowego. 
 3. W ramach pełnej weryfikacji są sprawdzane takie parametry pliku jak: format netto i brutto, kolorystyka, odległości graniczne istotnych elementów od linii cięcia, występowanie overprintu na czarnym tekście i knockoutu na białym, poprawność przygotowania masek pod lakier wybiórczy. W wypadku stwierdzenia niezgodności Klient otrzymuje raport z preflightingu wraz z sugestiami co do sposobu ich usunięcia.    
 4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z błędów w plikach, wykazanych przez PIXEL Druk
 5. W celu wyeliminowania do maksimum możliwości powstania niezgodności przy przygotowaniu plików produkcyjnych zaleca się dostarczanie ich w formie pliku PDF w standardzie PDFx/1a:2001.
 6. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta.
 7. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne zawarte w treści nadesłanych plików produkcyjnych.
 8. Drukarnia nie ma obowiązku przechowywania plików produkcyjnych dłużej niż 30 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia i niewniesienia przez Klienta reklamacji.

VIII. Reklamacje

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie jej w formie pisemnej na adres e-mail PIXEL Druk podany w zakładce „Kontakt”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 7 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta bądź odbioru własnego z siedziby Drukarni.
 4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dniach roboczych od momentu jej zgłoszenia.
 5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Takie, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 6. Reklamacje kolorystyczne będą uwzględniane wyłącznie w odniesieniu do dostarczonych do produkcji lub zleconych do wykonania przez Drukarnię proofów cyfrowych
 7. Jeżeli zamówienie nie będzie posiadało proofa cyfrowego, druk będzie się odbywać zgodnie z normami przyjętymi przez Drukarnię zgodnymi z normami ISO FOGRA 39.
 8. Klient uznaje, że warunkiem wystarczającym na odrzucenie reklamacji kolorystycznej jest wykazanie przez Drukarnię, iż druk odbył się zgodnie z przyjętymi normami, o których mowa w punkcie powyżej.
 9. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
 10. Przy papierach o gramaturze przekraczającej 150g możliwe jest nastąpienie pękania papieru w miejscach łamania. W celu maksymalnego zminimalizowania tego zjawiska stosowane są środki zapobiegawcze w postaci bigowania produktów składanych w miejscach ich łamania, a także (o ile to jest możliwe) stosowanie papieru o kierunku ułożenia włókien zgodnym z głównym falcem. Mimo stosowania surowców najwyższej jakości, w niektórych sytuacjach, szczególnie przy dużym pokryciu farbą drukarską, środki te jednak nie są wystarczające i farba nadal pęka w miejscach łamania. Fakt ten należy mieć na uwadze przy projektowaniu publikacji, a powstała w ten sposób wada nie jest traktowana jako podstawa do złożenia reklamacji z winy Drukarni.
 11. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
 12. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych, proces druku oraz wielość producentów i gatunków papieru tego samego typu, dopuszczalne są następujące odchylenia:
 • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 3 mm
 • przy wykrawaniu: tolerancja do 4 mm
 • przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm
 • przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm.
 • różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
 • różnic w grubości i gramaturze papieru w granicach +-10% wartości deklarowanych.

Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niz 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesyłek kurierskich. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

IX. Polityka prywatności

 1. Drukarnia pozyskując i dokonując przetwarzania powierzonych jej danych osobowych swoich kontrahentów, zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obecnych wymogów prawa krajowego i europejskiego, w szczególności zapewnia zgodność przyjętych zasad i uregulowań z:
  • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • obecnymi wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 2. Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad, o których mowa w punkcie IX.1 niniejszego regulaminu, w tym  wykaz wszystkich praw klienta dotyczących jego danych osobowych pozyskanych i przetwarzanych przez Drukarnię, znajduje się w dokumencie „Polityka prywatności” stanowiącym integralny załącznik do niniejszego regulaminu i dostępnym na stronie  www.pixeldruk.com.pl Drukarni pod linkiem Polityka prywatności.

X. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania.

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w
sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).